สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

สมาคมการค้านี้ได้ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509