ประวัติสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

.

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุง (Thai Rice Packers Association)  เริ่มก่อตั้งเป็น ชมรมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย โดยผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

ต่อมาใน วันที่ 12 เมษายน 2547  ได้มีการจดทะเบียนเป็น สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการประกอบการข้าวถุงไทย

ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค และรักษาคุณภาพของข้าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ และเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคม เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ ขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือ ของกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์

นับตั้งแต่สมาคมเริ่มตั้งมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564)  สมาคม มีนายกสมาคม และกรรมการสมาคม มาแล้วทั้งสิ้น 4 ชุด

ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการข้าวถุง จำนวนรวม 94 ราย มีคณะกรรมการบริหารสมาคม จำนวน 11 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

นายกกิตติมศักดิ์

  1. นายบุรินทร์ ธนถาวรลาภ

2. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

3. นางโสพรรณ มานะธัญญา

คณะกรรมการสมาคม

นายยงยุทธ   พฤกษ์มหาดำรง นายกสมาคม
นายธีรินทร์   ธัญญวัฒนกุล อุปนายกสมาคม
นายวิพุธ   หวั่งหลี อุปนายกสมาคม
นางสาวพิมลรัตน์   จิตต์ภาวนาสกุล เหรัญญิกสมาคม
นางสาวกรองทิพย์   ธนถาวรลาภ เลขาธิการสมาคม
นางสาวธีนิดา   นิธินันท์ศุภกิจ รองเลขาธิการสมาคม
นายถาวร   ทองพิทักษ์ถาวร ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม
นางสาวชญานิศ   ธัญญวัฒนกุล ปฏิคม
นางวิจิตรา   ตระการเถลิงศักดิ์ กรรมการ
นายปุณฑริก   ตติยไพบูลย์ กรรมการ
นางสาวประไพพรรณ   มานะธัญญา กรรมการ