ประวัติสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุง (Thai Rice Packers Association)  เริ่มก่อตั้งเป็น ชมรมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย โดยผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

ต่อมาใน วันที่ 12 เมษายน 2547  ได้มีการจดทะเบียนเป็น สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการประกอบการข้าวถุงไทย ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค และรักษาคุณภาพของข้าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์

ภาระกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสมาคม คือ เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคม เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ ขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือ ของกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์

นับตั้งแต่สมาคมเริ่มตั้งมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)  สมาคม มีนายกสมาคม และกรรมการสมาคม มาแล้วทั้งสิ้น 4 ชุด

ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการข้าวถุง จำนวนรวม 118 ราย มีคณะกรรมการบริหารสมาคม จำนวน 10 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

นายกิตติมศักดิ์

นายบุรินทร์  ธนถาวรลาภ

นายสมฤกษ์  ตั้งพิรุฬห์ธรรม

นายสมเกียรติ  มรรคยาธร

คณะกรรมการสมาคม

นางโสพรรณ มานะธัญญา  นายกสมาคม
นายสุเมธ เหล่าโมราพร เหรัญญิกสมาคม
นายถาวร  ทองพิทักษ์ถาวร อุปนายกสมาคม
นายระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ อุปนายกสมาคม
นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล  เลขาธิการสมาคม
นายธีรินทร์  ธัญญวัฒนกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม
นางสาวกรองทิพย์ ธนถาวรลาภ ผู้ตรวจบัญชีสมาคม
นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการสมาคม
นายวิพุธ หวั่งหลี กรรมการสมาคม
นายไชยศิริ ลีศิริกุล กรรมการสมาคม