แบบฟอร์มการติดต่อ

หากคุณต้องการติดต่อหรือทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสมาคม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

สถานที่ตั้ง

444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-661-7900 ต่อ 334
โทรสาร : 02-661-7901
อีเมล์ : contact@thairicepackers.or.th