เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์(บุคคลธรรมดา)
  2. สำเนาหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (เครื่องหมายการค้าที่ได้การรับรองจากกรม

ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)

  1. สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

ประเภทขายส่ง (อนุญาตโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ )

  1. สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องประทับตราบริษัท พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองไม่สามารถลงนามในใบสมัครและเอกสาร

แนบได้) แนบพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ