ค่าลงทะเบียนเข้าสมาชิกและค่าบำรุงสมาคมรายปี

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่ประกอบการวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการประกอบการ

ข้าวถุงไทย โดยเป็นผู้ผลิตตราสินค้าของตนเอง ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและคณะกรรมการของ

สมาคมอย่างน้อย 2 ใน 3 มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก

  • ชำระค่าลงทะเบียน 10,000 บาท (ชำระเมื่อสมัครเป็นสมาชิกครั้งเรก) และค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี

รายละ 6,000 บาท (ชำระทุกปี ) รวมเป็นเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

  1. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรม หรือ

การเงิน อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบการข้าวถุงไทย ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และคณะกรรมการ

ของสมาคมมีมติเอกฉันท์ให้รับเข้าเป็นสมาชิก

  • ชำระค่าลงทะเบียน 20,000 บาท (ชำระเมื่อสมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก) และค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี

รายละ 12,000 บาท (ชำระทุกปี ) รวมเป็นเงิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)