ค่าลงทะเบียนเข้าสมาชิกและค่าบำรุงสมาคมรายปี

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่ประกอบการวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการประกอบการ

ข้าวถุงไทย โดยเป็นผู้ผลิตตราสินค้าของตนเอง ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและคณะกรรมการของ

สมาคมอย่างน้อย 2 ใน 3 มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก

  • ชำระค่าลงทะเบียน 10,000 บาท (ชำระเมื่อสมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก) และค่าบำรุงสมาคมเป็นราย 2 ปี

รายละ 12,000 บาท (ชำระทุก 2 ปี ) รวมเป็นเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

  1. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรม หรือ

การเงิน อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบการข้าวถุงไทย ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และคณะกรรมการ

ของสมาคมมีมติเอกฉันท์ให้รับเข้าเป็นสมาชิก

  • ชำระค่าลงทะเบียน 20,000 บาท (ชำระเมื่อสมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก) และค่าบำรุงสมาคมเป็นราย 2 ปี

รายละ 24,000 บาท (ชำระทุก 2 ปี ) รวมเป็นเงิน 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)