การชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคมประจำปี

– ชำระด้วยตนเอง ณ ที่ทำ การสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

– เช็คสั่งจ่าย A/C Payee Only ส่งไปยังที่ทา การสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

– โอนเข้าบัญชี สมาคมผู้ประกอบการข้าวไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาสยามสแควร์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 038-2-92800-5

– เพื่อยืนยันในการชำระเงิน กรุณาแฟ็กซ์ ใบนาฝาก (PAY IN) ถึงสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

ทาง e-mail : panipak@patumrice.co.th / parat.m@mahboonkrongrice.com