การชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคมประจำปี

– ชำระด้วยตนเอง ณ ที่ทำ การสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

– เช็คสั่งจ่าย A/C Payee Only ส่งไปยังที่ทำการสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

– โอนเข้าบัญชี สมาคมผู้ประกอบการข้าวไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาสยามสแควร์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 038-2-92800-5

– เพื่อยืนยันในการชำระเงิน กรุณาแฟ็กซ์ ใบนำฝาก (PAY IN) ถึงสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

หรือทาง e-mail : contact@thairicepackers.or.th