ประชาสัมพันธ์การสุ่มตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิ 100% ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ

ประชาสัมพันธ์การสุ่มตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิ 100% ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง

(รูปพนมมือ) จากกรมการค้าภายใน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้าวหอมมะลิ 100%