ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ในหมวดที่ 5 ดังนี้

หมวดที่ 5 ข้อ 15. ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม

  • สมาชิกสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาคมเป็นราย 2 ปี

รายละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

  • สมาชิกวิสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาคมเป็นราย 2 ปี

รายละ 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย