แบบสำรวจ ความต้องการใช้บริการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรม (DNA) ข้าวหอมมะลิไทย

กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสมาคมฯ ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจ
ความต้องการใช้บริการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรม (DNA) ข้าวหอมมะลิไทย
ด้วยช่องทางออนไลน์ผ่าน Google Form https://forms.gle/CLm4vDxbUJ2wM8Fn7
หรือ ตาม QR code ที่ปรากฏตามภาพ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565