ขอเชิญร่วมรับชม การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2566

“อนาคตข้าวไทย : โอกาสและความท้าทาย”
 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 -12.00 น.
       โดยนายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมอภิปราย ในหัวข้อ “อนาคตของการค้าข้าวไทย”
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงปัจจัยที่เป็นโอกาสและปัจจัยที่เป็นข้อปัญหาและความท้าทายในด้านต่าง ๆ ที่เป็นแรงชักจูงและกดดันให้เศรษฐกิจข้าวไทยก้าวไปสู่ฐานเศรษฐกิจใหม่ที่เอื้อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ในการประกอบอาชีพบนโซ่อุปทานการผลิตและการค้าข้าวของไทย

    สามารถสแกนเพื่อรับชมผ่านทาง

  • Facebook Live : ThaiRiceFoundationTh
  • Youtube : Thai Rice Foundation