ภาพการประกวดข้าวหอมมะลิไทย ประจำปีเพาะปลูก 2564/65

ดร.ระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดข้าวหอมมะลิไทยประจำปีเพาะปลูก2564/2565
ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565ที่ผ่านมา