กิจกรรมCSRกับกรมการค้าภายใน ณ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย

กรมการค้าภายในได้จัดโครงการ
“เสริมสร้างความผาสุกในการทำงานและสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมการค้าภายใน”
ณ วัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ในระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565
เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม (CSR) โดยการบริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง บุคคลทุพพลภาพ
และคนยากไร้ ในความอุปการะเลี้ยงดูของวัด
โดยสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยได้ร่วมบริจาคเงินสดเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา