คนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักมาช้านาน
คนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักมาช้านาน ข้าวไทยมีมากมาย หลายชนิดให้เลือกรับประทานตาม ความชอบ ของแต่ละบุคคล แต่มีข้าวไทยชนิดหนึ่ง ที่หลายคนอาจจะคิดว่า หารับประทานได้ยาก เพราะเนื่องด้วย ราคาข้าวหอมมะลิมักจะถูกมองว่า จะอยู่ในกลุ่มผู้มีฐานะ และร้านอาหารหรูหราเท่านั้น

ซึ่งข้าวชนิดนี้ถูกขนามนามว่าข้าวหอมมะลิ ที่ ถือได้ว่ามีคุณค่า ทางสารอาหารและคุณค่าทางเมล็ดข้าว โดยเฉพาะข้าวที่มีชื่อว่าข้าวสีนิล เป็นข้าวที่เกิดจาก การผสมพันธุ์ ระหว่างลูกของข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105


งานสัมมนา "Thai Rice Conference & Exhibition 2011"
ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
การสุ่มตรวจสอบคุณภาพ ข้าวหอมมะลิ 100% ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง (รูปพนมมือ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
สมาคมฯ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อธุรกิจข้าวไทย โดยคุณชาญพิทยา ฉิมพาลี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม การผลิตข้าว กรมการข้าว และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยขาดการจัดการที่เหมาะสม จึงก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ตระหนัก ถึงผลกระทบดังกล่าว และมีความพยายามที่จะอนุรักษ์ และฟื้นฟู สภาพแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพที่ดี ลดสภาพเสื่อมโทรมสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
ที่ทำการสมาคม เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2661-7900 ต่อ 334  โทรสาร 0-2661-7901 

สมัครสมาชิก เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารกลาสเฮ้าส์ ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2661-7900  ต่อ 334 โทรสาร 0-2661-7901 
E-mail: contact@ricepackers.or.th